Privacyverklaring

versie Mei 2018

Wij waarderen ieders privacy en informeren je middels deze privacyverklaring over welke gegevens wij van u verwerken, waarom en hoe wij hier mee om gaan. U heeft altijd de gelegenheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Athletic Skills Company B.V., waaronder ook Athletic Skills Model B.V. én Athletic Skills Track B.V., gevestigd aan Burgemeester Postweg 6, 1121 JB, te Landsmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hierna te noemen als ASC. 


1. Contactgegevens

2. Persoonsgegevens die wij van u verwerken

3. Hoe en hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

4. Delen van uw persoonsgegevens met derden

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

6. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

7. Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

8. Beleid datalekken

9. Athletic Skills Platform

10. Klachten en contact


 

1. Contactgegevens

 

Athletic Skills Company B.V. 

Burgemeester Postweg 6, 1121 JB, Landsmeer

+31 (0)6 53 22 36 85

www.athleticskillsmodel.nl

secretariaat@athleticskillsmodel.nl


 

2. Persoonsgegevens die wij van u verwerken

 

ASC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. ASC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verwerken en behandelen van uw aanvragen, verzoeken en/of opmerkingen via ons contactformulier;

– Verwerken en afhandelen bij het gebruik maken van onze diensten;

– Het afhandelen van uw betaling(en).

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de bepaalde dienst, verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Beroep

– Bondsnummer

– Achtergrond opleiding en werkervaringen incl. diploma’s


 

3. Hoe en hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

 

Alle gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard, waar alleen geautoriseerde personen toegang tot hebben. ASC bewaart uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd om er verzekerd van te zijn te kunnen voldoen aan de overeengekomen opdracht met u. Indien aan de orde worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 


 

4. Delen van uw persoonsgegevens met derden

 

ASC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij schriftelijke overeenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ASC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


 

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

ASC gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


 

6. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ASC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via onze contactgegevens*.

* Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, op uw verzoek. 


 

7. Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

 

ASC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen geautoriseerde personen van ASC hebben toegang tot de met een wachtwoord beveiligde gegevens. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op.


 

8. Beleid datalekken

 

Uiteraard doet ASC haar uiterste best om de kans op data lekken te voorkomen. ASC heeft een passend beleid voor de omgang met datalekken. Indien u, dan wel ASC een datalek vaststelt, dan zal deze de andere betrokkenen hierover onverwijld informeren. ASC verstrekt ingeval van een datalek alle relevante informatie aan u met betrekking tot het datalek, waaronder informatie over eventuele ontwikkelingen rond het datalek en de maatregelen die ASC treft om aan zijn kant de gevolgen van het datalek te beperken en herhaling te voorkomen. Aanvullend informeren betrokkenen elkaar onverwijld indien blijkt dat de inbreuk op de beveiliging waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben, zoals bedoeld in artikel 34a, lid 2, Wbp.
ASC stelt u bij een datalek in staat om passende vervolgstappen te (laten) nemen ten aanzien van het datalek. Betrokkenen nemen zo spoedig mogelijk alle redelijkerwijs benodigde maatregelen om (verdere) schending of inbreuken betreffende de verwerking van de persoonsgegevens, en meer in het bijzonder (verdere) schending van de Wbp of andere regelgeving betreffende de verwerking van de persoonsgegevens, te voorkomen of te beperken.
In geval van een datalek, voldoet u aan eventuele wettelijke meldingsplichten. Beide partijen kunnen in onderling overleg bepalen of, en zo ja hoe, ASC een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens kan verrichten. Op verzoek van u kan ASC hierin bijstaan en adviseren. U zal de betrokkenen, indien wettelijk vereist, informeren over een dergelijke inbreuk. Beide partijen zullen te goeder trouw in onderling overleg afspraken maken over de redelijke verdeling van de eventuele kosten die verbonden zijn aan het voldoen aan de meldingsplichten.


 

9. Athletic Skills Platform

 

Het Athletic Skills Platform valt buiten deze privacyverklaring. Daarvoor hebben we een aparte privacyverklaring opgesteld. Deze is te vinden op het Athletic Skills Platform.


 

10. Klachten en contact

 

ASC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klacht indienen

Wenst u contact op te willen nemen met ASC dan kan dat door gebruik te maken van de bovengenoemde bedrijfsgegevens.Download hier de privacyverklaring in PDF


NIEUWSBRIEF

Gratis elke maand het laatste nieuws, actuele ontwikkelingen, interessante artikelen en opvallende berichten rondom het Athletic Skills Model op een rij in je mailbox.