Algemene voorwaarden Athletic Skills Model B.V.

versie 201901


1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door ASM beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.
Opleidingsgeld: de totale kosten voor de Opleiding, zoals vermeld op de Website.
In Company/Maatwerk Opleiding: een Opleiding die ASM verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers.
Klant: elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die bij ASM een Opleiding afneemt.
Onderwijsmateriaal: opleidings- les of instructie materiaal, documentatie, lesmateriaal of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.
Open Opleiding: een Opleiding die voor iedere geïnteresseerde openstaat.
Opleiding: een door ASM verzorgde opleiding , training, her- of bijscholing, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. ASM verzorgt een Opleiding in de vorm van een In Company/Maatwerk Opleiding of een Open Opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in één of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.
Overeenkomst op Afstand: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 7:46a Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
ASM: Athletic Skills Model B.V.
Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen ASM en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door ASM, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.
Website: de website van ASM: www.athleticskillsmodel.nl


2. Toepasselijkheid

 

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van ASM en op alle door ASM gesloten Studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 5.

2. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. ASM wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3. Indien de Klant zorgt voor de inschrijving van een deelnemer anders dan de Klant zelf, zoals inschrijving van een werknemer, dan verplicht de Klant zich jegens ASM de Algemene Voorwaarden aan die deelnemer bekend te maken en op te leggen.

4. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website. Op verzoek van de Klant zal ASM een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

5. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen ASM en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail).

6. In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal ASM een regeling treffen naar redelijkheid.

7. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen ASM en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.


3. Overeenkomst

 

1. De Klant gaat een Studieovereenkomst met ASM aan door middel van de inschrijving voor deze Opleiding. Inschrijving voor deze Opleiding vindt plaats (i) via het inschrijfformulier uit de brochure van ASM, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door ASM verstrekte digitale inschrijfformulier, of (iv) via het inschrijfformulier op de Website.

2. De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer ASM de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop ASM schriftelijk de inschrijving aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding mits verder is voldaan aan de inschrijvingsvoorwaarden.

3. ASM is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, zal ASM gerechtigd zijn de Studieovereenkomst te beëindigen.

4. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van ASM. ASM kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.


4. Legitimatie

 

1. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de Opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.

2. Ieder die een Opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 3 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van ASM, te tonen.


5. Annulering Opleiding

 

1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van ASM onvoldoende is, is ASM gerechtigd voorafgaand aan de aanvang van de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren. In dat geval staat het ASM vrij om (i) met de Klant overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd dan wel (ii) de betreffende Opleiding of betreffende opleidingsmodule te annuleren. Indien ASM de betreffende Opleiding of betreffende opleidingsmodule annuleert, zal ASM het reeds door de Klant betaalde bedrag voor de geannuleerde Opleiding of opleidingsmodule restitueren, maar is ASM niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de Klant in verband met die annulering.

2. Voorafgaand aan de aanvang van een Open Opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Open Opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door ASM van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Open Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 en 4.

3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 6 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat ASM gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
a. bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de Opleiding: EUR 25,- (zegge vijfentwintig euro) administratiekosten;
b. bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de Opleiding: 100% van het totale Opleidingsgeld. Het is in overleg mogelijk om de opleiding op een ander moment te volgen.

4. Annulering door de Klant van een In Company/Maatwerk Opleiding kan uitsluitend plaatsvinden voordat ASM met de uitvoering van die In Company/Maatwerk Opleiding is begonnen. De annulering van een door partijen reeds bevestigd In Company/Maatwerk Opleiding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan ASM. Als moment van ontvangst door ASM van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door ASM. De geplande aanvangsdatum van de In Company/Maatwerk Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 5.

5. In geval van annulering van een In Company/Maatwerk Opleiding zoals bedoeld in artikel 5 lid 4 geldt dat ASM gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
a. bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst: EUR 50,- (zegge vijftig euro) administratiekosten;
b. bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 100% van de kosten van de In Company/Maatwerk Opleiding.


6. Beëindiging/verplaatsen Opleiding

 

Overeenkomst op Afstand
1. De klant heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op Afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van Onderwijsmateriaal gaat de termijn van 14 dagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het Onderwijsmateriaal.

2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 1 dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan ASM terug te zenden. ASM is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant.

3. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 1 bestaat als de Opleiding is aangevangen voordat de termijn van 14 werkdagen is verstreken.

Tussentijdse beëindiging Studieovereenkomst
4. Indien de Klant na aanvang van de Opleiding de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan ASM betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van (i) hetgeen is bepaald in artikel 6 lid 5 en 6, en (ii) de kosten voor het (nog) niet geleverde Onderwijsmateriaal.

5. In geval van tussentijdse beëindiging van een meerjarige Opleiding geldt dat alleen restitutie van het door de Klant aan ASM betaalde of nog verschuldigde bedrag plaatsvindt voor zover dit (i) betrekking heeft op jaren volgend op het opleidingsjaar waarin de tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst heeft plaatsgevonden en/of (ii) voor zover dit geen betrekking heeft op bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging of modules van de Opleiding waarvan de kosten zijn verdeeld over de verschillende opleidingsjaren van de Opleiding. In dat geval is de Klant bovendien de meerprijs voor de reeds gevolgde opleidingsjaren en het lopende opleidingsjaar aan ASM verschuldigd, die wordt vastgesteld op basis van de kosten voor vergelijkbare, losse (eenjarige) Opleidingen, vermeerderd met kosten voor genoten meerjarige onderdelen zoals portfolio begeleiding.

6. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de Opleiding is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat ASM een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. Het medisch attest zal in beginsel door de behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval het volgende vermelden: (i) de identiteit en hoedanigheid van degene die het attest aflevert, (ii) de identiteit van degenen die de Opleiding volgt, (iii) de oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om de Opleiding te vervolgen, en (iv) de vermoedelijke duur van deze ongeschiktheid.

Verplaatsen Opleiding
7. ASM kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Opleiding ligt uitsluitend bij ASM. ASM zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 125,- bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van ASM tot het verplaatsen van de Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de Opleiding, waaronder ook de Arrangementskosten, begrepen. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Opleiding. Een In Company/Maatwerk Opleiding kan niet worden verplaatst.

8. ASM behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding.


7. Levering Onderwijsmateriaal

 

1. ASM streeft ernaar het Onderwijsmateriaal van de Opleiding tijdig aan de Klant te leveren.

2. Alle door ASM gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Studieovereenkomst aan ASM bekend waren. ASM aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.

3. ASM is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Studieovereenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal ASM de Klant hierover zo spoedig mogelijk informeren en zullen ASM en de Klant trachten tot een passende oplossing te komen.

4. Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.


8. Prijs

 

1. De kosten van iedere Open Opleiding en de betalingswijze staan vermeld in de brochure en op de Website. De Arrangementskosten en het studiemateriaal maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding.

2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Studieovereenkomst, kunnen door ASM worden doorberekend aan de Klant.

3. Indien de in artikel 8 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de Studieovereenkomst, heeft de Klant het recht de Studieovereenkomst te ontbinden.

4. ASM is als instelling ingeschreven bij het CRKBO en mitsdien zijn de door haar verzorgde opleidingen in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. ASM behoudt zich desalniettemin het recht voor btw over haar dienstverlening in rekening te brengen als niet (langer) aan de voorwaarden voor de vrijstelling wordt voldaan. Alle bedragen vermeld in door ASM uitgegeven aanbiedingen, offertes en andere uitingen zijn exclusief btw, tenzij anders bepaald.


9. Betaling

 

1. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.

2. De Klant dient de volledige kosten van een In Company/Maatwerk Opleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de In Company/Maatwerk Opleiding aan ASM te hebben voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in de Studieovereenkomst.

3. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, deelt ASM hem dit schriftelijk mee door middel van een herinneringsbrief. Indien de Klant niet binnen de in de herinneringsbrief gestelde termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

4. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

5. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen alle extra kosten die ASM moet maken om het aan ASM toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag.

6. Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de Studieovereenkomst mede heeft ondertekend, is en blijft die werkgever, naast de Klant, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan ASM op grond van de Studieovereenkomst. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.


10. Uitval docent

 

1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal ASM – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal ASM de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven.

2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. ASM zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.

3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Opleiding annuleren, of (ii) de Studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.


11. Aansprakelijkheid ASM

 

1. Indien de Klant door een aan ASM toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Studieovereenkomst schade lijdt, is ASM met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van artikel 11 aansprakelijk voor de schade zoals bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is. De aansprakelijkheid van ASM is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Opleiding, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

2. Voor alle schade geldt dat een drempelbedrag van EUR 55,- voor rekening komt van de Klant, maar waarbij geldt dat bij overschrijding daarvan ASM ook het drempelbedrag vergoedt.

3. Behoudens in geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van ASM of zijn (leidinggevende) werknemers, zijn (i) schade aan zaken die door de Klant worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf, (ii) schade als gevolg van een bedrijfsstilstand of (iii) schade als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als het gevolg van winstderving, in alle gevallen van vergoeding uitgesloten.

4. De Klant dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan daarvan aan ASM te melden.

5. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die ASM voor de uitvoering van de Studieovereenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie ASM of een dergelijke derde aansprakelijk is.

6. Al het door ASM ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal, dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door ASM samengesteld. ASM is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opleiding.

7. Klant is er zich van bewust dat het praktijk gedeelte een wezenlijk onderdeel is van de Opleiding en dat zich daarbinnen Sport- en Spelsituaties kunnen voordoen. ASM draagt binnen het kader van de Opleiding zorg voor een veilige sport- en spelomgeving en toezicht door voldoende gekwalificeerd personeel, doch benadrukt dat er bij beoefening van sport- en spel een verhoogd risico is op schade. Deelname aan de cursus geschied mitsdien geheel op eigen risico.12. Vertrouwelijkheid

 

ASM, zijn personeel en/of voor ASM werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.


13. Persoonsgegevens

 

ASM verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van ASM. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door ASM.


14. Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door ASM verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij ASM. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van ASM.


15. Business partners

 

ASM is gerechtigd een Opleiding, in bepaalde regio’s of ten aanzien van bepaalde Opleidingen, door een door ASM geautoriseerde business partner te laten verzorgen.


16. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door ASM worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien (10) kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.

2. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.


17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op alle Studieovereenkomsten en door ASM geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een Studieovereenkomst of de Algemene Voorwaarden.


Download hier de Algemene voorwaarden in PDF


NIEUWSBRIEF

Gratis elke maand het laatste nieuws, actuele ontwikkelingen, interessante artikelen en opvallende berichten rondom het Athletic Skills Model op een rij in je mailbox.