Algemene voorwaarden Athletic Skills Company B.V.

Ontwerpadvies en materialen; versie 201907


Artikel 1. Begrippen

 


1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Athletic Skills Company BV (ASC B.V.), de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 61746258, gevestigd aan de Burgemeester Postweg 6 (1121 JB) te Landsmeer of een van de aan haar gelieerde ondernemingen waaronder Athletic Skills Model BV en Athletic Skills Track BV, respectievelijk ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 62293338 en 61749060, die deze algemene voorwaarden nadrukkelijk van toepassing hebben verklaard.
3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Opdrachtgever: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
6. Dienstverlener: de rechtspersoon die diensten en producten (op afstand) aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: Athletic Skills Company B.V.
7. Aanbod: ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.
8. Diensten: de diensten die Athletic Skills Company B.V. aanbiedt zijn diensten op gebied van sport (georganiseerd en ongeorganiseerd), bewegingsonderwijs en gezondheidszorg in de breedste zin van het woord, alsmede advies- en ontwerptrajecten ten aanzien van het ontwikkelen van binnen- en buitenruimten.
9. Producten: de producten die Athletic Skills Company B.V. aanbiedt zijn sport- beweeg- en spelmateriaal, boeken, ASM Graphics en Skills Garden speelveldjes.
10. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Athletic Skills Company terzake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten en/of producten.
11. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
12. De website die door Athletic Skills Company gebruikt wordt is www.athleticskillsmodel.nl.


Artikel 2. Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Athletic Skills Company, elke overeenkomst tussen Athletic Skills Company en Opdrachtgever en op elk product en dienst die door Athletic Skills Company wordt aangeboden.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Athletic Skills Company aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Athletic Skills Company is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Athletic Skills Company is overeengekomen. Naast deze algemene voorwaarden zijn ook de (gebruiks)voorwaarden van de afzonderlijke diensten van Athletic Skills Model van toepassing, alsmede voor de dienstverlening waarvan derden worden ingeschakeld, de algemene voorwaarden van deze derde(n).
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Athletic Skills Company werkt conform de standaardregelingen zoals vermeld in De Nieuwe Regeling (DNR 2011). DNR 2011 is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers. De Nieuwe Regeling kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geïntegreerde opdracht. Hier kunt u de DNR 2011 en toelichting downloaden. Indien en voor zover er mogelijk tegenstrijdigheden zijn tussen deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van DNR, kan Opdrachtgever zich beroepen op de meest gunstige bepaling.


Artikel 3. Het Aanbod

 

1. Alle door Athletic Skills Company gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
2. Athletic Skills Company is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Athletic Skills Company het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Athletic Skills Company gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en producten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Athletic Skills Company niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Eventuele termijnen of levertijden in het aanbod van Athletic Skills Company zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Athletic Skills Company niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Athletic Skills Company heeft aanvaard.
2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Athletic Skills Company, zal Athletic Skills Company de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk (per e-mail of brief) bevestigen. Elk aanbod is maximaal 14 dagen geldig, daarna kan Athletic Skills Company niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
3. Athletic Skills Company is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Athletic Skills Company aan Opdrachtgever.
5. Het herroepingsrecht is voor bedrijven uitgesloten. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de door Athletic Skills Company reeds daadwerkelijk gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
6. Voorts is het herroepingsrecht niet van toepassing op maatwerkproducten. Herroeping is slechts mogelijk voor de producten die niet gebruikt en/of ongeopend geretourneerd worden aan Athletic Skills Company. Stickers kunnen nadat deze reeds gebruikt zijn, niet geretourneerd worden.
7. De offerte, zoals door Partijen akkoord is bevonden, is leidend voor de uitvoering van de overeenkomst. Alle voorstellen hierin zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie.


Artikel 5. Duur van de overeenkomst

 

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Athletic Skills Company een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
2. Zowel Opdrachtgever als Athletic Skills Company kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Athletic Skills Company ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
4. Zowel Opdrachtgever als Athletic Skills Company kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Athletic Skills Company nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.


Artikel 6. Meerwerk en wijzigingen

 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Athletic Skills Company is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Athletic Skills Company gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Dit zal Athletic Skills Company schriftelijk bevestigen aan Opdrachtgever.


Artikel 7. Prijzen en betaling

 

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen. Indien Athletic Skills Company op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, kunnen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten en parkeergelden) gerekend worden.
2. Indien sprake is van spoed, of Athletic Skills Company op aanwijzingen van Opdrachtgever zijn werkzaamheden met spoed moet uitvoeren, is Opdrachtgever gehouden om de bijkomende kosten van de spoed te vergoeden.
3. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door Opdrachtgever betaald te zijn alvorens Athletic Skills Company een aanvang zal maken met zijn werkzaamheden.
4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Athletic Skills Company gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
6. Athletic Skills Company is gerechtigd om haar prijzen jaarlijks aan te passen.
7. Opdrachtgever is gehouden om de verschuldigde vergoeding zonder aftrek, korting of verrekening te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.
8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Athletic Skills Company. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Athletic Skills Company een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.


Artikel 8. Incassobeleid

 

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Opdrachtgever zijnde een Consument een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het verschuldigde bedrag te voldoen.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Athletic Skills Company zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Athletic Skills Company meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst

 

1. Athletic Skills Company zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Hierbij waarborgt zij haar professionele onafhankelijkheid en integriteit. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. Bij de uitvoering van de diensten is Athletic Skills Company niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Athletic Skills Company, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer-of bijkomende kosten te vergoeden.
3. Athletic Skills Company is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
4.Athletic Skills Company kan indien daartoe opdracht is gegeven, een advies, ontwerp en/of rapportage opleveren. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging hiervan, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
5. Indien Opdrachtgever een sticker wenst aan te brengen, is Opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat de betreffende ruimte schoon en stofvrij is. Indien dit niet het geval is kan de sticker niet goed hechten, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komt.
6. Opdrachtgever is verplicht de benodigde informatie (zowel gevraagd als ongevraagd) tijdig te verstrekken, in volledigheid en juist ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. De uiterlijke termijn hiervoor is 14 dagen. Bij gebreke hiervan is Athletic Skills Company gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk na 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Athletic Skills Company.
7. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Athletic Skills Company recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
8. De aangegeven leveringstermijn is een streeftermijn en ten dele afhankelijk van de ingeschakelde Leverancier. Dit wordt zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever vastgesteld.
9. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 6 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Athletic Skills Company bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering of er sprake is van een drukproef en Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Athletic Skills Company gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. Ook ingeval van wijzigingen kan de planning c.q. oplevering aangepast worden.
11. Athletic Skills Company spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
12. De aard van de diensten van Athletic Skills Company brengt met zich mee dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Athletic Skills Company nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Athletic Skills Company.


Artikel 10. Oplevering

 

1. Bij het opgeven van leveringstermijnen gaat Athletic Skills Company ervan uit dat er zich geen feiten en omstandigheden voordoen die een tijdige levering in de weg staan. (Te verwachten) overschrijdingen van de opgegeven leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever gemeld. Alle opgegeven termijnen zijn nimmer fataal.
2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de producten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Athletic Skills Company of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Athletic Skills Company recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient Athletic Skills Company schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
3. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4. Indien de Opdrachtgever afname weigert, of om welke reden dan ook niet in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Athletic Skills Company gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Hiervoor kunnen tevens administratiekosten gerekend worden. Opdrachtgever is verplicht in een dergelijk geval de levering te verzekeren en verzekerd te houden totdat alsnog verzending of aflevering kan plaatsvinden.
5. Indien de zaken worden bezorgd door Athletic Skills Company of een externe vervoerder is Athletic Skills Company, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. De bezorgkosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
6. De bezorging geschiedt tot aan de voordeur van Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. Voor zover wordt overeengekomen dat levering en plaatsing in het pand van de Opdrachtgever moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van de Opdrachtgever, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen. De kosten voor bezorging komen voor rekening van Opdrachtgever.
7. Indien Athletic Skills Company gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Opdrachtgever deze gegevens aan Athletic Skills Company ter beschikking heeft gesteld.
8. Athletic Skills Company heeft het recht om bestelde zaken onder rembours te leveren.
9. Athletic Skills Company is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Athletic Skills Company is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
10. Indien levering van een product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Eventuele retourkosten voor vervangende Producten zijn voor Opdrachtgever.
11. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald waarvan de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken tenzij anders overeengekomen.
12. Athletic Skills Company behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees en/of reden voor niet-betaling aanwezig is.


Artikel 10A. Verpakking en transport

 

1. Athletic Skills Company verbindt zich jegens de Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen en/of te verzegelen, zodat zij bij normaal gebruik en transport, hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op het reçu geldt als bewijs, dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
3. Opdrachtgever wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbreken of intrekken van deze vergunningen ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Athletic Skills Company niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een Opdrachtgever niet het recht tot annulering van de order/ bestelling worden ontleend. Ook aan een wijziging van eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of aan door derden gemaakte bezwaren tegen de zaken op de grond van octrooien, merken en andere rechten kan niet het recht tot annulering van de bestelling worden ontleend.


Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle door Athletic Skills Company geleverde zaken, blijven eigendom van Athletic Skills Company totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Athletic Skills Company gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Athletic Skills Company zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat Athletic Skills Company haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Athletic Skills Company of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Athletic Skills Company zich bevinden en die zaken onverwijld (mede) terug te nemen zonder enige machtiging of instemming van Opdrachtgever of enige rechterlijke instantie.
5. Athletic Skills Company heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Athletic Skills Company. Dit geldt ook voor het in faillissement verkeren van Opdrachtgever. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Athletic Skills Company de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Athletic Skills Company worden vergoed door Opdrachtgever.


Artikel 12. Onderzoek, reclames

 

1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen per e-mail gemeld te worden aan Athletic Skills Company binnen 3 werkdagen nadat het product is ontvangen. Voor Consumenten geldt een termijn van 14 dagen. Indien een gebrek niet binnen deze termijn is gemeld, vervalt het recht op reclamatie ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever is deze zelf aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
3. Opdrachtgever dient zelf te onderzoeken of verzending van het product aan alle wet- en regelgeving van desbetreffende land van ontvangst voldoet. Opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor het naleven van lokale wet- en regelgeving en douaneregels.
4. Onzichtbare gebreken, gebreken die Opdrachtgever bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Athletic Skills Company terstond na ontdekking van dat gebrek schriftelijk te worden gemeld. Indien niet terstond gereclameerd wordt ten aanzien van ontdekte onzichtbare gebreken, vervalt voor Opdrachtgever het recht op reclame ter zake van die gebreken.
5. Indien Opdrachtgever zijn reclamerecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Athletic Skills Company, gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, opdat (de betreffende vertegenwoordiger van) Athletic Skills Company terstond in de gelegenheid wordt gesteld de ingediende reclames te controleren.
6. Opdrachtgever kan niet reclameren ten aanzien van geleverde zaken die hij inmiddels heeft (door)verkocht.
7. Opdrachtgever heeft geen recht op reclame als er sprake is van geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen.
8. Reclames of klachten met betrekking tot een deel van de geleverde zaken kunnen nimmer aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
9. Opdrachtgever mag tenzij op grond van door Athletic Skills Company erkende reclame en door Athletic Skills Company daartoe voorafgaand verleende schriftelijke toestemming geen geleverde zaken retour zenden. Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan het officiële vestigingsadres. De verzendkosten van het retourneren is voor rekening van Opdrachtgever.
10. Indien restitutie is verleend door Athletic Skills Company wordt de restitutie zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan tot uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending plaatsvinden. Restitutie geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.


Artikel 13. Risico overgang

 

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.


Artikel 14. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 

1. Athletic Skills Company gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Athletic Skills Company de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@athleticskillsmodel.nl.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Athletic Skills Company verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Athletic Skills Company tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien Athletic Skills Company op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.


Artikel 15. Opschorting

 

1. Athletic Skills Company heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur, zaken en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
2. Athletic Skills Company is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Athletic Skills Company is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.


Artikel 16. Overmacht

 

1. Athletic Skills Company is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Athletic Skills Company wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Athletic Skills Company, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Athletic Skills Company zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Athletic Skills Company buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.


Artikel 17. Beperking van aansprakelijkheid

 

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Athletic Skills Company , is Athletic Skills Company uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Athletic Skills Company binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Athletic Skills Company deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Athletic Skills Company in staat is om adequaat te reageren.
2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Athletic Skills Company leidt tot aansprakelijkheid van Athletic Skills Company, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: de vaststelling van de schadeoorzaak en de directe schade.
3. Athletic Skills Company is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Athletic Skills Company geleverde Diensten en Producten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
4. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Athletic Skills Company per gebeurtenis per jaar uitkeert.
5. Athletic Skills Company is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
6. Athletic Skills Company is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
7. Athletic Skills Company staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Athletic Skills Company verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
8. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Athletic Skills Company sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Athletic Skills Company vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Athletic Skills Company binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.


Artikel 18. Geheimhouding

 

1. Athletic Skills Company en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Athletic Skills Company opgestelde adviezen en/of rapportages aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Bij schending hiervan is Athletic Skills Company gerechtigd de door hem geleden schade, zowel materieel als immaterieel te verhalen op Opdrachtgever.
3. Indien Athletic Skills Company op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Athletic Skills Company zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Athletic Skills Company niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
4. De geheimhoudingsverplichting leggen Athletic Skills Company en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.


Artikel 19. Intellectuele Eigendomsrechten

 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Athletic Skills Company berusten uitsluitend bij Athletic Skills Company en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Athletic Skills Company rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Athletic Skills Company en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Athletic Skills Company opgeleverde zaken, dient Athletic Skills Company expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Athletic Skills Company rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
4. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Athletic Skills Company, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 15.000,- euro (zegge: vijftienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.


Artikel 20. Vrijwaring en juistheid van informatie

 

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Athletic Skills Company verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
2. Opdrachtgever vrijwaart Athletic Skills Company van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart Athletic Skills Company voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Athletic Skills Company opgestelde adviezen en rapportages.
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Athletic Skills Company verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 21. Klachten

 

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Athletic Skills Company of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@athleticskillsmodel.nl met als onderwerp “klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Athletic Skills Company de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Athletic Skills Company zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.


Artikel 22. Toepasselijk recht

 

1. Op de rechtsverhouding tussen Athletic Skills Company en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Athletic Skills Company kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Athletic Skills Company en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechtbank aanwijzen.

Download hier de Algemene voorwaarden in PDF

Download hier De Nieuwe Regeling 2011


NIEUWSBRIEF

Gratis elke maand het laatste nieuws, actuele ontwikkelingen, interessante artikelen en opvallende berichten rondom het Athletic Skills Model op een rij in je mailbox.