Algemene voorwaarden ASM Academy
- Versie 202102 -

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Athletic Skills Company BV (ASC B.V.), de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 61746258, gevestigd aan de Burgemeester Postweg 6 (1121 JB) te Landsmeer of een van de aan haar gelieerde ondernemingen waaronder Athletic Skills Model (ASM) B.V. en Athletic Skills Track (AST) B.V., respectievelijk ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer  62293338 en 61749060,  die deze algemene voorwaarden nadrukkelijk van toepassing hebben verklaard.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Particulier: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Student: het Bedrijf of de Particulier die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Athletic Skills Company.

6. Koper: een Bedrijf of Particulier die lesmateriaal afneemt van Athletic Skills Company.

7. Opleidingsinstituut: de rechtspersoon die opleidingen en/of cursussen aan Student aanbiedt, hierna: Athletic Skills Company.

8. Opleidingsaanbod: Ieder schriftelijk aanbod van opleidingen aan Student. 

9. Opleiding: de opleidingen die Athletic Skills Company aanbiedt zijn een door Athletic Skills Company verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Athletic Skills Company verzorgt een Opleiding in de vorm van een In Company/Maatwerk Opleiding of een Open Opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in één of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.

10. Overeenkomst: de opleidingsovereenkomst die Student is aangegaan met Athletic Skills Company.

11. De website die door Athletic Skills Company wordt gebruikt is https://www.athleticskillsmodel.nl.  

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Opleidingsaanbod van Athletic Skills Company, elke overeenkomst tussen Athletic Skills Company en Student en op elke opleiding die door Athletic Skills Company wordt aangeboden.

2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Student de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Athletic Skills Company aan Student aangeven op welke wijze Student de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Athletic Skills Company is gepubliceerd.

Indien een ander dan de Student de inschrijving voor de opleiding verzorgt, is het bedrijf of de particulier die de inschrijving voor een ander doet ervoor verantwoordelijk dat de Student zich aan de algemene voorwaarden houdt. 

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Athletic Skills Company is overeengekomen. 

Eventuele algemene voorwaarden van Student zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Opleidingsaanbod 

1. Alle door Athletic Skills Company gedane opleidingsaanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. 

2. Athletic Skills Company is slechts aan een opleidingsaanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Student schriftelijk binnen de opgegeven geldigheidsduur wordt bevestigd. Niettemin heeft Athletic Skills Company het recht een opleidingsovereenkomst met een potentiële Student om een voor Athletic Skills Company gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden opleiding. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Student in staat is om een goede beoordeling van de opleiding te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Athletic Skills Company niet binden. De specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

4. Athletic Skills Company is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Student die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, zal Athletic Skills Company gerechtigd zijn de opleidingsovereenkomst te beëindigen. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De opleidingsovereenkomst komt tot stand op het moment dat Athletic Skills Company de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Athletic Skills Company schriftelijk de inschrijving aan de Student heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding mits verder is voldaan aan de inschrijvingsvoorwaarden. 

2. Athletic Skills Company is niet gehouden aan een Aanbod indien Student redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Student geen rechten ontlenen.

3. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk gedaan wordt door Athletic Skills Company aan Student.

4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de opleiding binnen de bedenktermijn van 14 dagen aanvangt of de inschrijving is gedaan door een Bedrijf.

5. De Student is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Opleidingsovereenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Athletic Skills Company. Athletic Skills Company kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.  

6. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Student verplicht de correcte en volledige naam van de Student zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs op het inschrijfformulier te vermelden

7. Elke Student die een Opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding, de schriftelijke bevestiging in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van Athletic Skills Company te tonen.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Student en Athletic Skills Company een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. Zowel Student als Athletic Skills Company kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Student. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Student onverlet. Student dient de overeengekomen vergoeding volledig te voldoen.

3. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het uitsluitende oordeel van Athletic Skills Company onvoldoende is, is Athletic Skills Company gerechtigd voorafgaand aan de aanvang van de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren. In dat geval staat het Athletic Skills Company vrij om (i) met de Student overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd dan wel (ii) de betreffende Opleiding of betreffende opleidingsmodule te annuleren. Indien Athletic Skills Company de betreffende Opleiding of betreffende opleidingsmodule annuleert, zal Athletic Skills Company het reeds door de Student betaalde bedrag voor de geannuleerde Opleiding of opleidingsmodule restitueren, maar is Athletic Skills Company nimmer gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de Klant in verband met de annulering.

4. De Student, zijnde een Particulier, heeft gedurende 14 dagen vanaf het moment van het sluiten van de Opleidingsovereenkomst op afstand het recht om deze overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Indien de Opleiding binnen deze termijn reeds is aangevangen, kan een Student de Opleidingsovereenkomst slechts annuleren met inachtneming van artikel 5A. Dit vervalt indien de Student reeds aanwezig is geweest op de opleiding.

5. Indien de Opleidingsovereenkomst ziet op enkel de aanschaf van Onderwijsmateriaal, gaat de herroepingstermijn van 14 dagen in op de dag volgend op de dag van ontvangst van het Onderwijsmateriaal. Nadat deze termijn is verstreken, heeft de Particulier geen recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. 

Artikel 5A – Annulering Opleidingsovereenkomst door Student

1. Voorafgaand aan de aanvang van een Opleiding kan Student de betreffende Opleiding annuleren. Annulering kan gedaan worden tot uiterlijk één dag voor de Opleiding. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Athletic Skills Company van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel.

2. In geval van annulering door een Student zijnde een Particulier is Athletic Skills Company gerechtigd de hiernavolgende kosten bij Student in rekening te brengen: 

a. bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de Opleiding: EUR 25,- (zegge vijfentwintig euro) administratiekosten;

b. bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de Opleiding: 100% van het verschuldigde bedrag (opleidingsgeld). Het is in overleg mogelijk om de opleiding op een ander moment te volgen.

3. Annulering van de Opleidingsovereenkomst door een Student zijnde een Bedrijf en/of ingeval van een Maatwerkopleiding is in beginsel niet mogelijk tenzij Athletic Skills Company nog niet begonnen is met de uitvoering van de Opleiding en Athletic Skills Company schriftelijk de annulering heeft goedgekeurd en bevestigd aan de Student. 

De annulering dient schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven gedaan te worden met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan Athletic Skills Company. Als moment van ontvangst door Athletic Skills Company van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Athletic Skills Company. De geplande aanvangsdatum van de betreffende (Maatwerk)Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering. In geval van annulering door een bedrijf of ten aanzien van een Maatwerkopleiding is Athletic Skills Company gerechtigd de volgende kosten bij Student in rekening te brengen: 

a. bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de (eerste)bijeenkomst: 0% van de kosten van de (Maatwerk)Opleiding 

b. bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst/workshop 100% van de kosten van de (Maatwerk)Opleiding.

4. Athletic Skills Company kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval zij in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Athletic Skills Company nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of vergoeding van enige schade.

Artikel 5B – Verplaatsing opleiding

1. In uitzonderlijke gevallen kan Athletic Skills Company op verzoek van Student een Opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Opleiding ligt uitsluitend bij Athletic Skills Company. Athletic Skills Company zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 125,- bij Student in rekening brengen. De Student dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Athletic Skills Company tot het verplaatsen van de Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de Opleiding, waaronder ook de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Opleiding. Een In Company/Maatwerk Opleiding kan niet worden verplaatst. 

2. Athletic Skills Company behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding.

Artikel 6 – Levering Onderwijsmateriaal

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Athletic Skills Company of er door andere omstandigheden buiten de macht van Athletic Skills Company enige vertraging ontstaat, heeft Athletic Skills Company recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn indicatief en nooit fatale termijnen

2. Alle door Athletic Skills Company gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Studieovereenkomst aan Athletic Skills Company bekend waren. Athletic Skills Company aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen. 

3. Athletic Skills Company is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Athletic Skills Company is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

4. Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

5. Athletic Skills Company verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

Artikel 6A – Garantie Onderwijsmateriaal

1. Athletic Skills Company staat ervoor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. 

2. De eventuele verstrekte garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. 

3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Athletic Skills Company de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Athletic Skills Company, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Athletic Skills Company te retourneren en de eigendom aan Athletic Skills Company te verschaffen. 

4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Athletic Skills Company, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.

5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat retourneren aan Athletic Skills Company, conform de retourinstructies van Athletic Skills Company. De kosten van retournering zijn voor rekening van Koper.

Artikel 6B – Eigendomsvoorbehoud Onderwijsmateriaal

1. Alle door Athletic Skills Company geleverde zaken, blijven eigendom van Athletic Skills Company totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Athletic Skills Company gesloten overeenkomsten is nagekomen. De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Athletic Skills Company zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

3. Voor het geval dat Athletic Skills Company zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Athletic Skills Company of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Athletic Skills Company zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.  

4. Athletic Skills Company heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Athletic Skills Company. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Athletic Skills Company de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden leveren aan Koper.

5.Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Athletic Skills Company worden vergoed door Koper. 

Artikel 7 – Prijzen en betaling

1. Athletic Skills Company is als instelling ingeschreven bij het CRKBO ten gevolge waarvan de door haar verzorgde opleidingen in beginsel vrijgesteld zijn van omzetbelasting. Athletic Skills Company behoudt zich het recht voor btw over haar dienstverlening in rekening te brengen indien niet (langer) aan de voorwaarden voor de vrijstelling wordt voldaan. Alle bedragen vermeld in door ASM uitgegeven aanbiedingen, offertes en andere uitingen zijn exclusief btw, tenzij anders bepaald. 

2. De kosten van iedere Opleiding en de betalingswijze staan vermeld in de Website. De Arrangementskosten en het studiemateriaal maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding.

3. Indien Student de opleiding annuleert of verzet, kunnen hiervoor administratiekosten in rekening gebracht worden.

4. De prijs in het aanbod is een vaste prijs, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. In de prijs is het studiemateriaal en een certificaat/diploma (indien succesvol afgerond) inbegrepen.

5. Student is gehouden om de diensten van Athletic Skills Company te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opleiding te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Student enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Athletic Skills Company een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

6. Indien zich kostprijsverhogende factoren voordoen (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) en deze factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de Studieovereenkomst, heeft de Klant het recht de Studieovereenkomst te ontbinden. Prijswijzigingen na deze termijn komen voor rekening van Student.

7. Student zal voor de kosten van een In Company/Maatwerk Opleiding uiterlijk bij start van de opleiding een factuur ontvangen, die binnen 14 dagen dient te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen in de Studieovereenkomst.

Artikel 8 – Incassobeleid

1. Wanneer Student niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan zijn verplichting, is Student (indien Student in de uitoefening van beroep of bedrijf de opleiding volgt, zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim, en zal Student zijnde een particulier een schriftelijke herinnering ontvangen om binnen de daarin gestelde termijn het verschuldigde bedrag te voldoen.

2. Vanaf de datum dat Student in verzuim is, zal Athletic Skills Company zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW. Deze kosten worden berekend volgens de staffel uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Athletic Skills Company meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Student.

4. Indien de Student een particulier is en de werkgever van de Student de overeenkomst mede heeft ondertekend, is en blijft die werkgever, naast de Student, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Student verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan Athletic Skills Company op grond van deze overeenkomst. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Student en zijn werkgever.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Athletic Skills Company zal zich inspannen om de Opleiding met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goede opleider verlangd mag worden. De overeenkomst met Student wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen.

2. Athletic Skills Company vangt aan met de uitvoering van de overeenkomst zodra alle benodigde informatie door Student is verstrekt. Student draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Athletic Skills Company nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Student en Athletic Skills Company. 

3. Athletic Skills Company is gerechtigd om voor de uitvoering van de opleiding naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

4. Studenten worden geacht actief en met voorbereiding deel te nemen aan de opleiding. Indien huiswerk is opgegeven dienen Studenten dit ter voorbereiding gemaakt te hebben.

5. Ingeval van ziekte of een verlate aanwezigheid van de Student dient de (verlate) afwezigheid zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan Athletic Skills Company. Indien dit niet of niet tijdig gedaan wordt, kan Athletic Skills Company extra kosten in rekening brengen. Dit laat de betalingsverplichting van Student onverlet. In geen geval ontvangt Student enige schadevergoeding of heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden indien hij niet de gehele lesdag c.q. bijeenkomst kan volgen.

Artikel 10 – Uitval docent

1. Ingeval van ziekte en/of verhindering van een docent zal Athletic Skills Company –voor zover mogelijk– voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal Athletic Skills Company de Student zo spoedig mogelijk informeren en met alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven en Student de vervallen les(sen) kan inhalen.

2. Student heeft nimmer recht op een (schade)vergoeding en/of restitutie van reeds betaalde gelden ingeval van uitval van een docent of andere overmachtsituaties. Athletic Skills Company rekent geen extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent. 

3. Het is niet mogelijk om de Opleidingsovereenkomst ten gevolge van de uitval van de docent kosteloos te annuleren en/of tussentijds te beëindigen. Annulering is slechts mogelijk conform het gestelde van artikel 5A van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11 – Aanvang opleiding

1. Indien de aanvang of voortgang van de overeenkomst of opleiding wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Student niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de betaling niet tijdig is ontvangen door Athletic Skills Company of door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Student komen, heeft Athletic Skills Company het recht Student (tijdelijk) de toegang tot de opleiding te weigeren totdat Student heeft voldaan aan zijn verplichtingen.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Student. 

3. Athletic Skills Company spant zich in om de Opleiding binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. 

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Athletic Skills Company gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Student en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Athletic Skills Company de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@athleticskillsmodel.nl.

2. Student is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Athletic Skills Company verwerkt worden. Student staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Student Athletic Skills Company tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien Athletic Skills Company op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

4. Het is Student ten zeerste verboden om foto’s te maken tijdens de cursus of opleiding. Indien Student een foto wenst te maken, dient dit vooraf besproken te worden met Athletic Skills Company. 

Artikel 13 – Opschorting

1. Athletic Skills Company heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens onder zich te houden indien Student nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

2. Athletic Skills Company is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Student in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Student schriftelijk worden bevestigd. Athletic Skills Company is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 14 – Overmacht

1. Athletic Skills Company is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Athletic Skills Company wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Athletic Skills Company, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Athletic Skills Company zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte van opleiders van Athletic Skills Company en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Athletic Skills Company buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Athletic Skills Company is gerechtigd om haar diensten te verplaatsen of annuleren indien ten gevolge van overmacht de dienst niet uitgevoerd kan worden. Athletic Skills Company zal naar haar beste vermogen een alternatieve oplossing aanbieden aan Student. Slechts indien er geen alternatieven mogelijk zijn, heeft Student recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Athletic Skills Company , is Athletic Skills Company  uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Athletic Skills Company  binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Athletic Skills Company  deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Athletic Skills Company in staat is om adequaat te reageren

2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Athletic Skills Company leidt tot aansprakelijkheid van Athletic Skills Company, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten  ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: de vaststelling van de schadeoorzaak en de directe schade.

Athletic Skills Company is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Athletic Skills Company geleverde diensten. 

3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Athletic Skills Company per gebeurtenis per jaar uitkeert.

4. Eventuele vermissing en diefstal van en schade aan de persoonlijke eigendommen van Student, komen volledig voor rekening en risico van Student. Student is zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen.

5. Athletic Skills Company is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

6. Athletic Skills Company is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.

7. Athletic Skills Company staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Athletic Skills Company verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Student staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie. Athletic Skills Company sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.

9. In geen geval is Athletic Skills Company aansprakelijk voor de handelingen en gedraging van oud-cursisten, wat zij in hun eigen praktijk doen, dit is voor eigen rekening en verantwoordelijkheid van de betreffende oud-cursist.

10. Alle aanspraken van Student wegens tekortschieten aan de zijde van Athletic Skills Company vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Athletic Skills Company binnen een halfjaar nadat Student bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 16 – Geheimhouding

1. Athletic Skills Company en Student verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien Athletic Skills Company op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Athletic Skills Company zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Athletic Skills Company niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Student niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Athletic Skills Company en Student ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Athletic Skills Company berusten uitsluitend bij Athletic Skills Company en worden niet overgedragen aan Student. 

2. Het is Student verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Athletic Skills Company rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Athletic Skills Company. Indien Student wijzigingen wenst aan te brengen in door Athletic Skills Company opgeleverde zaken, dient Athletic Skills Company expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

3. Het is Student verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Athletic Skills Company rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. 

4. Met het afronden van de Opleiding heeft de Student geen automatisch(e) licentie of recht op het verzorgen van scholingen gericht op het Athletic Skills Model. Dit zelfde geldt voor het gebruik van de naam “Athletic Skills” en beeldmerken zoals logo’s toebehorend aan de Athletic Skills Company, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Student is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Athletic Skills Company verstrekt in het kader van de opleidingsovereenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Student hiervoor verantwoordelijk.

2. Student vrijwaart Athletic Skills Company van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Student vrijwaart Athletic Skills Company voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Student verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Indien Student elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Athletic Skills Company verstrekt, garandeert Student dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten 

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Athletic Skills Company of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via secretariaat@athleticskillsmodel.nl met als onderwerp “klacht”. Zie voor meer informatie de klachtenprocedure op www.athleticskillsmodel.nl/klachtenprocedure.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Athletic Skills Company en Student is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Athletic Skills Company kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. 

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Athletic Skills Company en Student, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Bekijk en download hier de Algemene voorwaarden in PDF


NIEUWSBRIEF

Gratis elke maand het laatste nieuws, actuele ontwikkelingen, interessante artikelen en opvallende berichten rondom het Athletic Skills Model op een rij in je mailbox.